Distribuie

Tratatele de drept internațional și legile României conferă părinților dreptul de întâietate în fața oricăror autorități, în ceea ce privește educația și creșterea copiilor lor.

Vă invităm să cunoașteți aceste drepturi și să le utilizați. În cazul în care întâmpinați probleme sau doriți să știți mai multe, vă rugăm să ne contactați.

 

DREPTURILE PĂRINȚILOR ÎN ASIGURAREA EDUCAȚIEI COPIILOR LOR

  1. Constituția României

Art. 29 (6) Părinții sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educația copiilor minori a căror răspundere le revine.

  1. Declarația Universală a Drepturilor Omului

Art. 26 (3) Părinții au dreptul de prioritate în alegerea felului de învățământ pentru copiii lor minori.

  1. Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale (primul Protocol adiţional)

Art. 2 Statul, în exercitarea funcţiilor pe care şi le va asuma în domeniul educaţiei şi învăţământului, va respecta dreptul părinţilor de a asigura această educaţie şi acest învăţământ conform convingerilor lor religioase şi filozofice.

  1. Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene

Art. 14 (3) Libertatea de a înfiinţa instituţii de învăţământ cu respectarea principiilor democratice, precum şi dreptul părinţilor de a asigura educarea şi instruirea copiilor lor, potrivit propriilor convingeri religioase, filozofice şi pedagogice, sunt respectate în conformitate cu legile interne care reglementează exercitarea acestora.

  1. Convenția Internațională cu Privire la Drepturile Economice, Sociale și Culturale

Art. 13 (3) Statele părți la prezenta Convenție se angajează să respecte libertatea părinților și, atunci când este cazul, a tutorilor legali, de a alege pentru copiii lor instituții de învățământ, altele decât cele ale autorităților publice, dar conforme cu normele minimale pe care le poate prescrie sau aproba statul în materie de educație și de a asigura educația religioasă și morală a copiilor lor în conformitate cu propriile lor convingeri.

  1. Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului

Art. 5 Statele părţi vor respecta responsabilităţile, drepturile şi îndatoririle ce revin părinţilor naturali ai copilului sau, după caz şi conform tradiţiei locale, membrilor familiei lărgite sau comunităţii, tutorilor sau altor persoane care au, prin lege, copii în îngrijire, de a asigura, de o manieră corespunzătoare capacităţilor în continuă dezvoltare ale copilului, îndrumarea şi orientarea necesare în exercitarea de către copil a drepturilor recunoscute în prezenta convenţie.

Art. 14 (2) Statele părţi vor respecta drepturile şi obligaţiile părinţilor sau, după caz, ale reprezentanţilor legali ai copilului de a-l îndruma în exercitarea dreptului sus-menţionat, de o manieră care să corespundă capacităţilor în formare ale acestuia.

  1. Convenţia UNESCO privind lupta împotriva discriminării în domeniul învăţământului

Art. 5 (1) Statele participante la prezenta Convenţie convin:

[…] b) că este necesar să se respecte libertatea părinţilor şi, dacă este cazul, a tutorilor legali:

  1. de a alege pentru copiii lor instituţii de învăţământ altele decât cele ale statului, dar corespunzătoare normelor minime care pot fi prescrise sau aprobate de către autorităţile competente;
  1. de a asigura, conform modalităţilor de aplicare proprii legislaţiei fiecărui stat, educaţia religioasă şi morală a copiilor în conformitate cu propriile lor convingeri; de asemenea, nici o persoană sau nici un grup nu trebuie să fie constrânse să primească o instrucţie religioasă incompatibilă cu convingerile lor.

Selecția de extrase din documente juridice a fost realizată de Asociația Alianța Familiilor din România

Distribuie